Kvalitetno radno mjesto

Rad po mjeri čovjeka odgovor je Saveza samostalnih sindikata Hrvatske na ubrzani pad kvalitete radnih mjesta u Hrvatskoj, degradaciju radničkih prava i demografsku krizu. Ovaj koncept prvi je korak nove etape borbe za dostojanstvo rada i radnika – putokaz svima nama koji tu borbu već vodimo, i poziv svima onima koji nam se žele pridružiti.

Rad po mjeri čovjeka je realan cilj i temeljno pravo svakog čovjeka, ali se neće ostvariti sam od sebe. Do njega možemo doći samo ako znamo što ga čini i ako imamo jasnu strategiju kako ga ostvariti. Za Rad po mjeri čovjeka moramo se izboriti, zajedno. Pravi put svakako je povećanje broja i kvalitete kolektivnih ugovora te zagovaranje i predlaganje boljih javnih politika, zakona i strategija. Na tome već neumorno radimo, pridružite nam se!

Rad po mjeri čovjeka je cjeloviti koncept, odnosno zaokružena definicija šest elemenata koji čine kvalitetno radno mjesto:

Dobra plaća

Rad po mjeri čovjeka znači dobru plaću koja omogućuje zadovoljavanje egzistencijalnih, ali i drugih ljudskih potreba radnika i njegove obitelji. Osim toga, visina plaće mora biti temeljena na pravednoj raspodjeli novostvorene vrijednosti između radnika i poslodavca. To podrazumijeva, među ostalim, da je usporediva s plaćama za isto zanimanje u djelatnosti u kojoj djeluje poslodavac te da odražava rezultate poslovanja poslodavca. Dobra plaća podrazumijeva uredno evidentiran i plaćen prekovremeni rad, kao i primjerene dodatke na rad u posebnim i otežanim uvjetima rada.

Zaštita zdravlja

Rad po mjeri čovjeka znači sigurno radno mjesto na kojem se primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite na radu te radno opterećenje koje ne ugrožava fizičko i psihičko zdravlje. Podrazumijeva i poštovanje te pravedno postupanje, uz provedbu mjera za prevenciju stresa i nultu stopu tolerancije na svaki oblik diskriminacije i mobinga.

Učenje i napredovanje

Rad po mjeri čovjeka podrazumijeva radno mjesto koje radniku omogućuje kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje, i to ne samo za znanja i vještine koje su neophodne za obavljanje zadataka radnog mjesta. Svaki radnik, u okvirima koji su primjereni radnom mjestu i djelatnosti u kojoj radi, mora imati mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja.

Zaštita i sigurnost

Rad po mjeri čovjeka znači rad putem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, osim ako je drugi oblik ugovora izričit izbor samog radnika. Ovo također uključuje pokrivenost sustavom socijalne sigurnosti, odnosno mirovinskog, zdravstvenog i osiguranja od nezaposlenosti, što podrazumijeva isplatu punog iznosa plaće na zakonit način, s uplaćenim porezima i doprinosima. Sigurnost radnog mjesta podrazumijeva i zaštitu od neopravdanog i neobrazloženog otkaza.

Glas na radnom mjestu

Rad po mjeri čovjeka znači radnu okolinu u kojoj se njeguje kultura pravednog postupanja i međusobnog poštivanja, radnicima se omogućuje sudjelovanje u donošenju odluka koje utječu na radnu okolinu i procese rada, a poslodavci poštuju slobodu sindikalnog organiziranja i uvažavaju pravo na kolektivno pregovaranje. Radnicima mora biti omogućeno da svoja mišljenja, prijedloge i zahtjeve izraze individualno, ali i kolektivno, odnosno putem svojih izabranih predstavnika.

Radno vrijeme

Rad po mjeri čovjeka znači organizaciju radnog vremena koje ostavlja prostora radniku za privatni život i obiteljske obaveze. Pritom raspored radnog vremena mora radnicima biti najavljen dovoljno unaprijed kako bi mogli planirati i uskladiti poslovne i privatne planove i obaveze.

Kako bi popularizirao i ostvario koncept Rada po mjeri čovjeka SSSH:

 • provodi istraživanja
 • zagovara i predlaže rješenja
 • organizira javne rasprave i druga događanja
 • informira javnost o uvjetima rada u Hrvatskoj, EU i svijetu
 • objavljuje stručne publikacije

Ovdje možete preuzeti publikaciju Rad po mjeri čovjeka, u kojoj je detaljno objašnjen cjelokupni koncept.


Zadovoljstvo radnim mjestom

U travnju 2018. SSSH je u suradnji s agencijom Hendal proveo istraživanje o tome koliko su radnici u Hrvatskoj zadovoljni svojim radnim mjestom, odnosno pojedinim uvjetima rada te što je to što ih čini zadovoljnima ili nezadovoljnima na radnom mjestu. Istraživanje je pokazalo da je gotovo 70 posto ispitanika zadovoljno svojim radnim mjestom. No, prema analizi Njemačkoga gospodarskog instituta iz 2015. godine, prosjek radnika koji su zadovoljni svojim radnim mjestom na razini Europske unije iznosio je čak 86 posto, a Hrvatska se nalazila na pretposljednjem mjestu.

Što je važno za zadovoljstvo na radnom mjestu? Na upit da pojedinačno procijene važnost pojedinih dimenzija za zadovoljstvo radnim mjestom, ispitanici u našem istraživanju su kao najvažnije čimbenike navodili zadovoljstvo plaćom, edukacijom koju dobivaju te pravednim postupanjem nadređenih. Ispitanici koji su naveli da rade kod poslodavca kod kojeg djeluje sindikat, odnosno kod kojeg su radnici sindikalno organizirani, kao i oni koji su obuhvaćeni kolektivnim ugovorom, pokazali su znatno veće zadovoljstvo od onih kod kojih to nije slučaj. Možda je najzanimljiviji nalaz bio rezultat vezan uz ispitanike koji rade putem ugovora na određeno vrijeme koji se kontinuirano obnavljaju. Takvi ispitanici pokazali su znatno manje zadovoljstvo radnim mjestom kao i niži stupanj slaganja u odnosu na gotovo sve pojedinačne aspekte rada.

Ispitanici su također u pravilu izražavali veće zadovoljstvo dimenzijama koje se odnose na prirodu posla i atmosferu na radnom mjestu nego onima koje su u izravnoj vezi s radničkim pravima, kao što su to radno vrijeme ili zaštita zdravlja. To nam govori o potrebi podizanja svijesti o važnosti zaštite prava koja smo već izborili. Zanimljivo je i da su ispitanici najniže ocijenili upravo mogućnost zaštite svojih radničkih prava kao i utjecaja na svoje uvjete rada. Iz sindikalne perspektive, sve nam ovo govori da je sindikat potrebniji nego ikada.

Cjelokupne rezultate istraživanja možete pročitati ovdje.


Radno vrijeme

Radno vrijeme jedna je od šest dimenzija SSSH-ova koncepta Rada po mjeri čovjeka, te je ključno u raspravi o zadovoljstvu radnim mjestom i kao takvo je strateški prioritet SSSH i dio programskog usmjerenja za mandatno razdoblje 2018.-2022.

Zbog porasta fonda radnih sati, organizacije radnog vremena koja nerijetko ulazi u slobodno vrijeme radnika i izazova koje donosi digitalizacija, a posljedično i transformacije pojedinih sektora, radno vrijeme ponovno postaje prioritetnom temom sindikalnog pokreta i predmetom niza inovativnih prijedloga i inicijativa sindikata. Loša organizacija radnoga vremena i nepravodobna najava promjena u rasporedu, prečesto negativno utječu na privatni život radnika, opće zdravstveno stanje i sposobnost rada na zdrav i siguran način.

Radi boljeg uvida u stavove radnika o radnome vremenu, njegovu rasporedu, prekovremenu radu i korištenju godišnjih odmora, SSSH je u rujnu 2019. godine proveo još jedno istraživanje, ponovno u suradnji s agencijom Hendal i uz podršku Zaklade Friedricha Eberta.

Neki od glavnih nalaza su sljedeći:

 • dvije trećine radnika ponekad radi prekovremeno
 • 40 posto ispitanika koji radi prekovremeno izjavljuje da im prekovremeni rad nije evidentiran i plaćen
 • 60 posto izjavljuje da poslodavac ne poštuje zakonsku obvezu pisanog naloga odnosno zakonske potvrde prekovremenog rada
 • polovica ispitanika radila je preko 50 sati tjedno, a čak svaki treći i preko 60 sati tjedno
 • svaki treći ispitanik izjavljuje da nije mogao iskoristiti godišnji odmor u potpunosti
 • 13 posto ispitanika ne može svaki dan koristiti zakonsko pravo na pauzu
 • 43 posto ispitanika navodi da je nekada bilo u nedoumici oko toga što njihov poslodavac smije učiniti s njihovim pravima koja se tiču radnog vremena i odmora
 • 59 posto ispitanika odgovara na e-mailove i prima telefonske pozive i izvan radnog vremena
 • dvije trećine ispitanika navodi kako bi skraćivanje radnog vremena imalo veoma jak pozitivan utjecaj na zadovoljstvo trenutnim poslom i produktivnost, a to se osobito odnosi na zaposlene u privatnom sektoru

Cjelokupne rezultate istraživanja možete pročitati ovdje.

SSSH je potom utvrdio zahtjeve i preporuke, formulirane nakon niza održanih rasprava s predstavnicima i članovima sindikata, te radnicima, stručnjacima i šire. Formuliranju zahtjeva i preporuka pomogli su i rezultati istraživanja, a SSSH je uzeo u obzir nedorečenost hrvatskih propisa i proširenu praksu njihova nepoštivanja te osobito izostanak kvalitetnog i sveobuhvatnog nadzora.

SSSH, među ostalim, traži:

 • stvaranje okruženja poticajnog za kolektivno pregovaranje
 • fleksibilnije radno vrijeme na inicijativu radnika
 • mogućnost veće fleksibilnosti od interesa za poslodavce samo kolektivnim ugovorom a ne propisom
 • davanje javnih ovlasti sindikatu – potpisniku proširenog kolektivnog ugovora da nadzire njegovu primjenu kod poslodavaca koje taj kolektivni ugovor obvezuje, a kod kojih ne djeluje sindikat-potpisnik
 • inspekcija rada treba ojačati svoje kapacitete po pitanju broja inspektora, edukacije, ovlasti, nadzora nad provedbom kolektivnog ugovora i dr. jer njezina potkapacitiranost dodatno ohrabruje poslodavce na kršenje propisa

Sve zahtjeve i preporuke SSSH pročitajte ovdje.

SSSH je objavio i publikaciju Zašto i kako skratiti radno vrijeme“, koja je svojevrsni vodič koji pokazuje kako ne postoji univerzalni, najbolji način skraćenja radnog vremena već bi ono trebalo biti prilagođeno svrsi skraćenja. Istodobno, jasno je kako postoji potreba za isprobavanjem različitih modela organiziranoga skraćenja radnog vremena s obzirom da danas dominantno skraćenje putem bujanja rada s nepunim radnim vremenom ne jamči jednaku distribuciju rada niti promiče rodnu jednakost.

Publikacija je objavljena uz pomoć Europskoga sindikalnog instituta i Regionalnog ureda Zaklade Friedrich Eberta u Zagrebu, a predstavljena je na konferenciji „Radno vrijeme po mjeri čovjeka“, održanoj 25. studenoga 2019. u Novinarskom domu u Zagrebu.

2018. agencija MediNet provela je istraživanje koje je pokazalo da 43% zaposlenih tvrdi da radi prekovremeno, a 10% da rade i sa godišnjih odmora. 90% ispitanih izjasnilo se za uvođenje neradne nedjelje. Detaljne nalaze istraživanja pročitajte ovdje.


Koliko je tvoj posao dobar posao?

Tek kada osvijestimo u kakvim uvjetima radimo - možemo zajedno povećati pritisak na donositelje odluka da radnicima osiguraju bolje plaće i radne uvjete.

Dobar početak je da ispuniš upitnik o kvaliteti radnog mjesta, a rezultati će ti pokazati je li tvoje radno mjesto po mjeri čovjeka ili po mjeri profita vlasnika poduzeća.


Što ti možeš učiniti?

Svatko od vas može pomoći da se zajedno izborimo za bolje plaće, zdravija i sigurnija radna mjesta, bolju organizaciju radnog vremena, sudjelovanje radnika u odlučivanju te mogućnost učenja i napredovanja.

U javnoj sferi važan je glas svakog čovjeka protiv izrabljivanja radnika, protiv porasta broja ugovora na određeno, honorarnih poslova i drugih nesigurnih oblika zapošljavanja. Pridruži nam se u borbi za Rad po mjeri čovjeka! Evo kako možeš pomoći:

 • dijeljenjem naših objava na društvenim mrežama uz korištenje hashtaga #radpomjeri
 • javnim zalaganjem za bolje radne uvjete
 • zagovaranjem kolektivnog pregovaranja
 • protivljenjem izrabljivanju radnika i prekomjernom korištenju nesigurnih oblika rada, poput rada na određeno i honorarnih angažmana
 • ispunjavanjem upitnika o kvaliteti vašeg radnog mjesta
 • glasanjem za političke opcije koje se zalažu za povećanje kvalitete radnih mjesta

Ako si već član sindikata, uključi se u sindikalne aktivnosti i akcije, informiraj se o sindikalnim aktivnostima u svojoj podružnici i sindikatu te pokušaj motivirati kolegice i kolege da se učlane u sindikat.

Ako si sindikalni povjerenik, educiraj se putem sustava sindikalne edukacije EDUCA@SSSH, informiraj članove o aktivnostima sindikata te nečlanove o važnosti sindikalnog povezivanja.

Ako nisi član sindikata, pridruži se jednom od sindikat koji čine SSSH, a ako kod tvojeg poslodavca ne djeluje sindikat, možemo tebi i tvojim kolegama pomoći da se sindikalno organizirate i poboljšate svoja radna prava.

Ako nisi u radnom odnosu, pridruži se našim inicijativama i podrži naše zahtjeve za poboljšanjem položaja radnika u društvu.

Prouči cjeloviti koncept Rad po mjeri čovjeka i pomozi nam da ga ostvarimo.

Jer zajedno smo jači!

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

email: radpomjeri@sssh.hr
© Copyright 2020 - All Rights Reserved
Powered by Panda komunikacije
Rad po mjeri čovjeka projekt je SSSH s ciljem informiranja radnica i radnika o njihovim pravima te o važnosti i načinu sindikalnog organiziranja.
Izradu ove stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram